10 C
Tuzla
30.05.2024.

Donesena Instrukcija za raspodjelu detašmana za zapošljavanje radnika

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donijelo je Instrukciju za raspodjelu detašmana za zapošljavanje radnika preduzeća iz BiH u Njemačkoj za detašmansku 2020/2021. godinu.

Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organima Njemačke obezbjeđuje i utvrđuje godišnji kontingent detašmana za svaku detašmansku godinu, koja traje od 1. oktobra tekuće do 30. septembra naredne godine, o čemu obavještava Vanjskotrgovinsku komoru BiH, Privrednu komoru Republike Srpske, Privrednu komoru Federacije BiH i Privrednu komoru Brčko distrikta.

Takođe se utvrđuje struktura godišnjeg kontingenta i raspodjela na entitete, kao i broj detašmana preduzeća iz BiH sa većinskim vlasništvom kapitala pravnih i fizičkih lica iz Slovenije i preduzeća iz BiH koja sa tim preduzećima zajedno nastupaju pri izvođenju radova u Njemačkoj, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

– Ukoliko zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa ili usljed drugih okolnosti u detašmanskoj 2020/2021. godini dođe do smanjenja godišnjeg kontingenta, ono će se vršiti u jednakom omjeru, a prema opštoj podjeli na kontingente i potkontingente po djelatnostima i učesnicima’ – istakao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac.

Proces raspodjele detašmana na krajnje korisnike vrši se i provodi putem godišnjeg javnog konkursa, koji obavezno sadrži opštu podjelu na kontingente i potkontingente po djelatnostima i učesnicima, popis dokumenata koje učesnik u javnom konkursu mora dostaviti, opšte uslove za učestvovanje preduzeća iz BiH na javnom konkursu, kriterijume za dodjelu detašmana, kao i druge elemente koji mogu biti od značaja za učesnike na javnom konkursu.

Na javni konkurs mogu se prijaviti preduzeća sa sjedištem u BiH, a pravo na dodjelu detašmana mogu ostvariti i preduzeća registrovana u BiH, koja ispunjavaju posebne uslove utvrđene Sporazumom o uslovima trajnog prenosa dijela kontingenta detašmana Slovenije u korist BiH.

Postupak raspodjele detašmana u okviru svojih nadležnosti provode Privredna komora Republike Srpske, Privredna komora Federacije BiH i Vanjskotrgovinska komora BiH, posebno vodeći računa o ekonomičnosti, ujednačenosti uslova i procedure, efikasnosti, blagovremenosti, transparentnosti, javnosti, pravičnosti, zabrani diskriminacije, te pravu krajnjeg korisnika na ulaganje efektivnog pravnog lijeka.

Nakon provedene konačne procedure u skladu sa javnim konkursom, privredne komore entiteta dostavljaju Odluku o raspodjeli detašmana koja sadrži broj dodijeljenih detašmana, ne veći od broja na koji imaju pravo za dodjelu, na dalji postupak uVanjskotrgovinsku komoru BiH, a koja potom odobrava i izdaje završnu saglasnost za kontingent detašmana, te uspostavlja i vodi registar pojedinačno odobrenih ugovora.

Vanjskotrgovinska komora BiH kontinuirano prati iskorištenost kontingenta dodijeljenih detašmana, sarađuje i razmjenjuje informacije sa nadležnim tijelima za rad i zapošljavanje u Njemačkoj i o tome blagovremeno, a najmanje jednom mjesečno, obavještava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i privredne komore entiteta.

Vezane vijesti

TUZLA