7.8 C
Tuzla
19.04.2024.

Doprinosi za PIO i zdravstvo manji za 7,5 posto

Trend smanjenja naplate doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti u poređenju sa ostvarenjima iz 2019. godine, započet pod negativnim utjecajem pandemije na ekonomiju u aprilu 2020. godine, nastavljen je i u junu, ali u nešto manjim omjerima. Naplaćeni doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje u Budžet Federacije BiH u junu 2020. godine iznosili su 150,6 miliona KM, i manji su za 7,6 posto u odnosu na juni 2019. godine. U poređenju unutar 2020. godine, mjesečna naplata ovih prihoda u junu u odnosu na mjesec maj bilježi rast od 0,6 posto.

Nivo kumulativa ovih prihoda za period 1.1.-30.6.2020. godine iznosi 952,1 milion KM i u poređenju sa istim periodom 2019. godine manji je za 4,3 posto.

Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje u junu 2020. godine naplaćeni su u iznosu od 109,5 miliona KM i bilježe pad za 6,6 posto ili za 7,7 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupno naplaćenog iznosa, dio od 1,3 miliona KM se odnosi na uplate u korist Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje, dok ostatak od 98,2 miliona KM čine uplate u korist kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Na nivou kumulativa, ovi prihodi iznose ukupno 679,3 miliona KM i manji su za 4,1 posto, odnosno za približno 29 miliona KM u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Naplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u junu 2020. godine je iznosila 12,5 miliona KM, te je u poređenju sa uplatama u istom mjesecu 2019. godine manja za 8,5 posto ili za 1,1 milion KM. Posmatrajući kumulativ naplate, prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti iznose nešto više od 79 miliona KM sa iskazanim smanjenjem od 4,4 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

Vezane vijesti

TUZLA