15.5 C
Tuzla
19.05.2024.

Javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda

Cilj javnog poziva za iskazivanje interesa je odabir komercijalnih banaka koje bi učestvovale u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda (u daljem tekstu „GF FBiH“).

Uspostava GF FBiH je dio paketa mjera za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom korona virusa. Temeljem člana 13. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Službene novine Federacije BiH“ broj 28/20) definirana je uspostava GF FBiH, a kako bi se osigurala dostupnost finansiranja za privredne subjekte sa ciljem osiguranja likvidnosti i finansiranja investicija. Implementacija aktivnosti GF FBiH je povjerena Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu „RB FBiH“) koja će, u ime i za račun Federacije Bosne i Hercegovine izdavati garancije na teret GF FBiH.

Kako bi postali partnerska institucija u okviru instrumenata GF FBiH, komercijalne banke trebaju podnijeti aplikaciju u skladu sa ovim pozivom i Uredbom o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom (u daljem tekstu: Uredba). Tokom trajanja poziva RB FBiH zadržava pravo izmjene uslova o čemu će aplikanti i partnerske organizacije biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice RB FBiH, i ukoliko su podnijeli aplikaciju putem kontakt osobe koju su naveli u aplikaciji.

1. Kreditno-garantni programi

Cilj kreditno-garantnih programa je da se poboljša pristup finansiranja za privredne subjekte na način efektivnog prenošenja rizika putem garancije. U okviru kreditno-garantnih programa       RB FBiH, daje garancije odabranim komercijalnim bankama, koristeći sredstva osigurana od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ostale izvore finansiranja u skladu sa Uredbom.

2. Partnerske finansijske institucije

Ovaj poziv za iskazivanje interesa je upućen i ograničen na komercijalne banke registrovane u Federaciji Bosne i Hercegovine kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdala dozvolu za rad.

Komercijalne banke koje iskažu interes za učešće u kreditno-garantnim programima, moraju ispunjavati uslove definisane Uredbom.

3. Postupak apliciranja

Prijava komercijalne banke kao odgovor na poziv na iskazivanje interesa dostavlja se najkasnije do 10. augusta 2020. godine do 20,00 sati, prepopučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine

Igmanska 1., 71000 Sarajevo

s naznakom „Prijava na javni poziv za izražavanje interesa za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijog fonda – ne otvarati

Uz prijavu komercijana banka obavezno prilaže sljedeće dokumente:

  1. Popunjen i potpisan Obrazac za iskazivanje interesa (Prilog 1. ovog poziva),
  2. Potpisanu Izjavu o nepostojanju supervizorskih mjera nad bankom (Prilog 2. ovog poziva),
  3. Potpisanu Izjavu o postojanju vjerodostojne metodologije za upravljanje kreditnim rizikom (Prilog 3. ovog poziva),
  4. Potpisanu Izjavu o pristanku na objavu podataka o kreditima koji će biti pokriveni garancijom Fonda (Prilog 4. ovog poziva),
  5. Potpisanu Izjavu o pristanku na reviziju (Prilog 5. ovog poziva) i
  6. Parafiran Nacrt ugovora o poslovnoj saradnji sa svim prilozima (Prilog 6. ovog poziva).

4. Kvalifikovanost i izbor

Kvalifikovanost i izbor komercijalnih banaka vrši RB FBiH, u skladu sa kriterijima propisanim Uredbom. RB FBiH će ocijeniti je li prijava komercijalne banke podnesena i pripremljena u skladu sa odredbama ovog poziva i Uredbe.

O rezultatima izbora po ovom pozivu RB FBiH će pisanim putem obavijestiti prijavitelje najkasnije do 17. augusta 2020. godine, a isti će biti objavljen i na internet stranici RB FBiH (www.rbfbih.ba).

Prilog broj 1: Obrazac za iskazivanje interesa
Prilog broj 2: Izjava o nepostojanju supervizorskih mjera
Prilog broj 3: Izjava o posjedovanju vjerodostojne metodologije
Prilog broj 4: Izjava o pristanku na objavu podataka
Prilog broj 5: Izjava o pristanku na reviziju
Prilog broj 6: Nacrt ugovora o poslovnoj saradnji sa komercijalnom bankom (Sadrži: Nacrt Ugovora o poslovnoj saradnji, Prilozi uz nacrt ugovora, Obrazac 1, Obrazac 2)

Vezane vijesti

TUZLA