20.5 C
Tuzla
15.07.2024.

JP RPC Tuzla – Inkubar ”Lipnica” d.o.o.: – Javni oglas za prodaju polovnog motornog vozila putem neposredne pogodbe

Na osnovu člana 54. Statuta JP RPC Tuzla – Inkubator “Lipnica” d.o.o., a u skladu sa Odlukom o prodaji polovnog službenog motornog vozila broj: 02-1076-1//21 od 28.12.2021 godine,  direktor Društva objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prodaju polovnog motornog vozila putem  neposredne pogodbe

I Predmet prodaje:

 1. Predmet prodaje je polovno putničko motorno vozilo, i to: marka vozila: Dacia Sandero, boja vozila: crvena, broj šasije: UU1BSDAEH40470241, broj motora: UF22732, vrsta motora: benzin, snaga motora (kw): 55, radni obujam motora (cm3): 1390, oblik karoserije: AB – limuzina sa zakošenim zadnjim vratima, godina proizvodnje: 2009., mjesta za sjedenje: 5, podaci o prvoj registraciji: 20.04.2009, eko karakteristike: EURO 5.

II Uslovi prodaje

 1. Prodaja se vrši metodom neposredne pogodbe.

2.Stalna sredstva se prodaju po principu „zatečenog stanja“ ili „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

3.Prodaja je valjana i ako na njoj učestvuje samo jedna zainteresovana osoba.

4.Ugovor o kupoprodaji će se sklopiti sa ponuđačem koji je toku neposredne pogodbe ponudio najveći iznos za navedeno vozilo.

 1. Početna cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati je u ukupnom iznosu od 3.500,00 KM.
  6. Pravo kupovine imaju sva pravna i fizička lica na dan prodaje, 20.11.2013. godine u 11:00 sati. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar i ličnu kartu. Ukoliko ga predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da preda na uvid valjanu punomoć za zastupanje i ličnu kartu.
 2. Osobe uposlene u JP RPC kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači.
 3. Ponuđač je dužan uplatiti depozit ili obezbijediti bankovnu garanciju u iznosi od 10% od početne cijene. Garancija izdata na ime depozita mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa i mora imati rok važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavljanja ponude.
 4. Pravo dostavljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, lično ili putem pošte imaju sva pravna i fizička lica, a dostavljanje istih izvršiti do 13.01.2022. godine do 12:00 h, na adresu JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o, Proleterskih brigada br. 60, 75213 Lipnica sa naznakom JAVNI OGLAS – PONUDA ZA POLOVNO MOTORNO VOZILO u zatečenom stanju – NE OTVARATI

III  Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži pismo – ponudu.

 1. Ponuda za fizička lica treba da sadrži:

– podatke o fizičkom licu (ime i prezime, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa, broj i naziv banke);

– kopija identifikacionog dokumenta;

– iznos ponude izražen u KM;

– izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju (ovjerenu od nadležnog organa);

– izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda (ovjerenu od nadležnog organa);

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca.

 1. Ponuda za pravna lica treba da sadrži:

– podatke o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa,  fotokopije uvjerenja o poreznoj registraciji kod porezne uprave FBiH i uvjerenja o iđentifikacionom broju kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH),  adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke);

– ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije;

– izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju (ovjerenu od nadležnog organa),

– izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda (ovjerenu od nadležnog organa);

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom od strane podnosioca.

IV  Dostavljanje ponuda

 1. Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom JAVNI OGLAS – PONUDA ZA POLOVNO MOTORNO VOZILO u zatečenom stanju – NE OTVARATI – treba dostaviti najkasnije do 13.01.2022. godine, do 12:00 sati, lično ili putem pošte na protokol JP RPC Tuzla- Inkunator “Lipnica” d.o.o.
 2. Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu, neće se uzeti u razmatranje.
 3. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 13.01.2022 .godine u 12, 30 sati na adresi Proleterskih brigada br.60, 75213 Lipnica, u službenim prostorijama Upravne zgrade – sala za sastanke.
 4. Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.
 5. Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač ukoliko ponudi cijenu istu ili veću od početne cijene.

V Tok licitacije

 1. Registracija ponuđača – provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zasupnika ili punomoćnika.
 2. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila postupka prodaje neposrednom pogodbom.
 3. Predsjednik Komisije saopštava sadržaj javnog oglasa i poziva učesnike da pristupe otvaranju prispjelih ponuda.
 4. Nakon otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili početnu ili cijenu iznad utvrđene početne cijene i konstatuje se da je vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču.
 5. Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu cijenu ili veći iznos Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
 6. Ako se za istu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o.
 7. Nakon zaključene prodaje utvrđuje se ponuđač koji je ponudio najpovoljniju cijenu i konstatuje da je vozilo prodato istom.

VI  Obaveze kupca

 1. Prodaja se vrši po principu „zatečenog stanja“ ili „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju.
 2. Kupac je dužan prije preuzimanja kupljenog vozila platiti konačnu cijenu za vozilo na račun JP RPC Tuzla Inkubator “Lipnica” u roku od 5 (pet) dana po zaključenju neposredne pogodbe, a što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice.

3.Kupljeno vozilo se preuzima u viđenom stanju, u roku od 1 dana od dana uplate kupoprodajne cijene
Primopredaja uz zapisnik će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati.

Ukoliko se ne izvrši uplata, odnosno ne preuzme vozilo u roku od 1 dana, smatraće se da je kupac odustao od kupovine.

 1. Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora), ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.
 2. Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

VII Dodatne informacije

 1. Tekst javnog oglasa će biti objavljen na web stranici JP RPC Tuzla i objavljen na medijskoj tv stranici RTV SLON EXTRA
 2. Dodatne informacije mogu se dobiti u JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o. svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o prodaji u periodu od 08,00 do 15,00 sati.
 3. Vozilo se može pogledati na parkingu JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o., radnim danima u periodu od 29.12.2021 do 12.01.2022 godine  u periodu od 08,00 do 10,00 sati (uz obaveznu telefonsku najavu na br. 035/806-371).

4) Kontakt osoba: Arnela Vasilj

Vezane vijesti

TUZLA