12.8 C
Tuzla
24.05.2024.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – Prilagođavanjem zgrada pravosudnih institucija do jednakog pristupa pravdi za sve građane

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje brojne aktivnosti koje za cilj imaju sprječavanje svakog oblika diskriminacija te osiguravanje jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

Poseban akcenat aktivnosti je na uklanjanju  i fizičkom prilagođavanju zgrada pravosudnih institucija s ciljem omogućavanja jednakog pristupa pravdi osoba sa bilo kojim oblikom invaliditeta.

S tim ciljem, VSTV BiH je izradio Izvještaj o arhitektonskoj i urbanističkoj pristupačnosti objekata pravosudnih institucija osobama sa invaliditetom čiji rezultati pokazuju da niti jedna pravosudna institucija u BiH nije 100% pristupačna osobama sa invaliditetom. Na osnovu rezultata Izvještaja, VSTV BiH je izdao preporuku svim rukovodiocima pravosudnih institucija da, kod planiranja kapitalnih ulaganja u okviru budžeta, a uz podršku nadležnih ministarstava i drugih tijela, vode računa o utvrđenoj potrebi adaptacije objekata.

Slijedeći preporuke VSTV-a BiH i rezultate Izvještaja, Općinski sud u Travniku je uz podršku Vlade Srednjobosanskog kantona osigurao sredstva i izvršio adaptaciju zgrade potrebama osoba umanjenih tjelesnih mogućnosti. Izvršena je adaptacija jedne sudnice, proširen ulaz prijemne kancelarije, ZK ureda, ureda za ovjeru dokumenata, te su naglašene podne obloge na ulazu u ove urede. Pored toga, izgrađen je pristupačan mokri čvor, dok je postavljanje adekvatnih obilježja u zgradi suda za slijepa i slabovidna lica, u toku.

VSTV BiH će i dalje, u skladu sa nadležnostima koje ima kao regulatorno pravosudno tijelo,  naglašavati važnost adaptacije i prilagođavanja objekata s ciljem osiguravanja dostupnosti usluga svim građanima, kako bi ovo postala ustaljena praksa svih pravosudnih institucija u BiH.

Dodatna edukacija i usavršavanje zaposlenih u pravosudnim institucijama, također je prepoznata kao značajan segment unapređenja stanja u ovoj oblasti, zbog čega je VSTV BiH i 2022. godine, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca, organizovalo seminar na temu osnovnih vještina komunikacije u funkciji uspostavljanja kontakta i ispitivanja svjedoka – pripadnika ranjivih grupa, na način koji omogućava dobijanje obuhvatnog i istinitog iskaza.

VSTV BiH svoju podršku u osiguravanje jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom, najvećim dijelom pruža kroz aktivnosti projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“, koji realizuje uz podršku Kraljevine Švedske

Vezane vijesti

TUZLA