10.5 C
Tuzla
15.06.2024.

Pogledajte koje zdravstvene ustanove u FBiH su verifikovane za PCR testiranje

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je danas, sukladno svojim ovlastima iz Zakona o zdravstvenom osiguranju, odluku o izmjeni cijene PCR testiranja na SARS-CoV-2 koja sada iznosi 140 KM i primjenjuje se od 15.08.2020 godine.

Raniju cijenu u iznosu od 215,20 KM, također je, sukladno svojim nadležnostima i propisanoj metodologiji 14.05.2020. godine utvrdio Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Nakon što je Federalno ministarstvo zdravstva 13.08.2020. godine poslalo dopis Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH kojim se traži redefiniranje cijene PCR testiranja na SARS-CoV-2 (COVID-19), Zavod je izvršio analizu cijena testiranja u okruženju gdje je konstatovano da je došlo značajnijeg pada cijena testova u odnosu na period kada je utvrđena cijena testiranja.

Uslijed pogoršane epidemiološke situacije koja zahtijeva masovnija testiranja, kao i promjena cijena na tržištu predloženo je smanjenje cijene postupka testiranja, kao i cijene potrošnog materijala što je Upravni odbor Zavoda danas i prihvatio te donio odluku o utvrđivanju nove cijene u iznosu od 140 KM.

Napominjemo da PCR detekciju SARS-CoV-2 virusa mogu obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koji su verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Za obavljanje predmetne djelatnosti od strane Ministarstva do sada su verificirani klinički centri Sarajevo, Tuzla i Mostar, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, Kantonalna bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“, te od nedavno i privatna Zdravstvena ustanova “Alea“ Dr Kandić Sarajevo. Osim toga, određeno je da se kao podrška javnom sektoru u Federaciji BiH, za obavljanje laboratorijske dijagnostike na COVID-19 može uključiti i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja.

Podsjećamo da je federalni ministar zdravstva  svojim aktom od 22.07.2020. godine, upućenim kantonalnim ministarstvima zdravstva, a sukladno svojim ovlastima iz članka 188. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zatražio od istih da obavijeste sve registrirane privatne mikrobiološke laboratorije s područja kantona, da ukoliko su zainteresirane, upute zahtjev prema Federalnom ministarstvu zdravstva za verifikaciju obavljanja laboratorijske dijagnostiku-real time PCR za deteakciju SARS-CoV-2 unutar registriranih mikrobioloških laboratorija.

Vezano za navedeno, trenutno je u tijeku više upravnih postupaka u ovom ministarstvu za verfikaciju, a po zahtjevu privatnih zdravstvenih ustanova koje imaju registrirane privatne mikrobiološke laboratorije, i to: PZU „Eurofarm-Centar- Plokilinika„ Sarajevo, PZU Plava poliklinika Tuzla, PZU Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „Nalaz“ Sarajevo, kao i Privatna mikrobiološko-parazitološka  laboratorija Sarajevo.

Napominjemo da testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija se ne naplaćuju od pacijenata, već se obavljaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Verificirane zdravstvene ustanove u zavisnosti od svojih mogućnosti i kapaciteta mogu ovu uslugu pružati i u komercijalne svrhe, odnosno na osobni zahtjev građana. Testiranje ovom metodom u komercijalne svrhe svakako treba promatrati odvojeno od testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija i koja se, potcrtavamo, ne naplaćuju od pacijenata, već se obavljaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prilikom pružanja usluga testiranja u komercijalne svrhe na zahtjev građana verificirane zdravstvene ustanove ne smiju koristiti testove i drugu potrebnu medicinsku opremu koju su dobile putem donacija, odnosno koje su im nabavljene iz sredstava proračuna na svim razinama, nego isključivo testove i opremu koju nabavljaju iz vlastitih sredstava.

Vezane vijesti

TUZLA