18.9 C
Tuzla
19.05.2024.

Utvrđena reprezentativnost Sindikata zaposlenika RMU ”Banovići”

Rudnici mrkog uglja ”Banovići” d.d. Banovići donijeli su Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata kod ovog poslodavca.

Utvrđeno je da je Sindikat zaposlenika RMU ”Banovići” reprezentativan sindikat kod poslodavca RMU ”Banovići” d.d. Banovići.

U Obrazloženju je navedeno da je Savez samostalnih sindikata BiH, Sindikat zaposlenika RMU ”Banovići” podnio zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti kod poslodavca 2. jula 2020.

Uz zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti priložili su: Kopiju izvadak iz Registra udruženja koje se vodi kod Ministarstva pravosuđa i uprave TK, kopiju Rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave TK o odobrenju u upis priomjena u Registar udruženja koje se vodi kod Ministarstva pravosuđa i uprave i Ovjerena izjava Predsjednika sindikata da je osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Nihad Huremović te da ima učlanjeno 574 člana što čini 20 posto zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih u RMU ”Banovići” d.d. Banovići te listing sa imenima i prezimenima članova sindikata.

Članom 122. Zakona o radu utvrđeni su opći uslovi za reprezentativnost sindikata i to: da je registrovan kod nadležnog organa u skladu sa zakonom, da se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora i da ima potreban procenat učlanjenosti zaposlenih.

Članom 123. Zakona propisano je da se reprezentativnim sindikatom kod poslodavca smatra sindikat u kojeg je učlanjeno najmanje 20 posto zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca.

Prilikom razmatranja podnesenog Zahtjeva i dostavljene dokumentacije, te uvidom u službenu evidenciju, konstatovano je da Sindikat zaposlenika RMU ”Banovići” na dan 2. juli ima ukupno 574 člana te da broj zaposlenih u RMU ”Banovići” d.d. Banovići na dan 30. juni 2020. godine iznosi 2823.

Na osnovu navedenih podataka utvrđeno je da članstvo Sindikata zaposlenika RMU ”Banovići” čini preko 20 posto od ukupnog broja zaposlenih u RMU ”Banovići” d.d. Banovići te je ispunjen uslov iz člana 123. Zakona o radu FBiH, kao i uslov za utvrđivanje reprezentativnosti propisan članom 122. Zakona o radu FBiH.

Shodno tome, utvrđuje se da je Sindikat zaposlenika RMU ”Banovići” reprezentativan, navedeno je u Rješenju koje potpusuje v.d. direktor Fadil Kudumović.

Vezane vijesti

TUZLA