30 C
Tuzla
21.06.2024.

Vijeće ministara BiH informirano o usaglašavanju Prijedloga zakona o sudu BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine informirano je o aktivnostima ministra pravde i radne skupine na usuglašavanju Prijedloga zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koje će biti finalizirane u narednih sedam dana.

Vijeće ministara BiH na sjednici planiranoj za 19. marta izjasnit će se o novom tekstu Prijedloga zakona o sudu BiH.

ZAJEDNIČKE I CENTRALIZIRANE JAVNE NABAVE USKLAĐENE SA ZAKONODAVSTVOM EU-a

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabave, donijelo je Pravilnik o provođenju zajedničke nabave, centralizirane nabave i uspostavljanju središnjeg nabavnog tijela, s oznakom ‘EI’ kao odgovarajućom potvrdom usklađivanja sa zakonodavstvom EU-a u ovoj oblasti.

Pravilnikom se uređuju način i uvjeti provođenja zajedničke nabave za dva ili više ugovornih tijela, centralizirane nabave te uvjeti za uspostavu središnjeg nabavnog tijela za potrebe više ugovornih tijela.

Donošenjem novog pravilnika uvodi se obveza korištenja informacijskog sustava za centralizirane nabave (ISCN) samo u središnjim nabavnim tijelima i pripadajućim ugovornim tijelima, kao sustava koji je integriran s portalom javnih nabava. Uvođenjem ISCN-a, kojim će upravljati Agencija za javne nabave BiH, i njegovim korištenjem omogućava se brže, učinkovitije i kvalitetnije planiranje, provedba i realizacija središnjih nabava, a čije pozitivne efekte će osjetiti građani i gospodarski subjekti.

Istodobno se jasnije definira razlika između zajedničke i centralizirane nabave te se dodatno pojašnjavaju prava i obveze članova zajedničke nabave sukladno standardima EU-a.

Ovim pravilnikom se slijede najbolje europske prakse i standardi u ovoj oblasti i stvaraju potrebni preduvjeti za uspostavu i provedbu centraliziranih nabava i uspostavu središnjih nabavnih tijela, a njihova provedba i uspostava isključiva je odluka nadležnih tijela na drugim razinama vlasti.

EU PROGRAM ZA DUNAVSKU REGIJU: PRIJEDLOG SPORAZUMA O FINANCIRANJU 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o financiranju za Interreg IV-B IPA Program za Dunavsku regiju za razdoblje 2021. – 2027. godine, između Europske unije (EU), koju predstavlja Europska komisija, i Mađarske, koju predstavlja Ured premijera Mađarske, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Sporazum utvrđuje uvjete financiranja i provedbe programa u BiH, uz financijsku potporu Europskog fonda za regionalni razvoj, Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) i Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa te uz nacionalno sufinanciranje programa.

Ukupan proračun programa je 268.809.822 eura, a ukupni financijski doprinos Europske unije je 215.047.857 eura, dok će 53.761.965 eura sufinancirati zemlje sudionice projekta.

Program će dodatno osigurati potporu zemljama korisnicima u usvajanju i provođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi u procesu usklađivanja s vrijednostima Europske unije i postupnog usklađivanja s pravilima, standardima, politikom i praksom EU-a, s ciljem stjecanja članstva.

Realizacija ovog sporazuma vršit će se potpisivanjem posebnih sporazuma o financiranju.

Ministarstvo financija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložena direktorica Direkcije za europske integracije.

BiH I SRBIJA JAČAJU SURADNJU U PODRUČJU ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Na sjednici je utvrđen i bit će dostavljen Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o suradnji na zajedničkoj realizaciji projekta rekonstrukcije i modernizacije pruge Ruma – Šabac – Loznica (Republike Srbija) – Zvornik – Tuzla – Doboj (Bosna i Hercegovina) između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, s ciljem jačanja dobrosusjedskih odnosa.

Pokretanje inicijative za zaključivanje ovog sporazuma rezultat je obavljenih razgovora ministra komunikacija i prometa BiH i ministra građevinarstva, prometa i infrastrukture Srbije o poboljšanju uvjeta za odvijanje željezničkog prometa.

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu i brzinu željezničkog prometa, uz pružanje boljih usluga za putnički teretni i intermodalni promet, smanjiti vrijeme putovanja i povećati atraktivnost željezničkog prometa za putnike i gospodarstvo.

Dvije države ovim sporazumom potvrđuju namjeru da zajedno realiziraju projekt rekonstrukcije željezničke pruge Ruma – Šabac – Loznica (Republika Srbija) – Zvornik -Tuzla – Doboj (Bosna i Hercegovina) te da koordiniraju sve projektne aktivnosti i zajedno apliciraju za financijska sredstva, uključujući i sredstva međunarodnih financijskih institucija.

POVEĆAN GRANT ZA PROJEKT VODOOPSKRBE U GRADAČCU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 na Ugovor o grantu od 26. 10. 2020. godine u vezi s investicijskim grantom iz Zajedničkog fonda za Zapadni Balkan za “Projekt vodoopskrbe Gradačac” između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj.

Ovim ugovorom dodjeljuje se dodatni grant vrijedan 465.000 eura, tako da s ranije dodijeljenim grantom od 1.992.500 eura ukupna grant sredstva sada iznose 2.457.500 eura.

Grant sredstva namijenjena su rekonstrukciji i zamjeni postojećih cijevi i unapređenju sustava vodoopskrbe koji ima nedovoljno kapaciteta i dotrajalu mrežu u središnjem gradskom području Gradačca.

Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, općinu Gradačac, odnosno JP Komunalac Gradačac.

Ranije odobreni projekt se financira zajmom EBRD-a u iznosu 6.000.000 eura  investicijskim grantom vrijednim 1.400.000 eura iz fonda SIDA – EBRD – Fond za okoliš i klimatske programe, kao i tehničkom pomoći od 600.000 eura koju osigurava Europska banka za obnovu i razvoj, uz grant sredstva koja ukupno iznose 2.457.500 eura.

Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

POTPORA PROJEKTU UNAPREĐENJA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekt unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina u BiH) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 31.840.000 eura.

Projektni razvojni ciljevi su usmjereni na unapređenje točnosti i dostupnosti informacija o zemljišnoj administraciji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Praktično se na ovaj način povećava transparentnost tržišta nekretnina, što zauzvrat olakšava efektivniju naplatu poreza.

Sredstva zajma u iznosu 31.840.000 eura bit će alocirana na Federaciju BiH, odnosno Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Riječ je o fleksibilnom zajmu čiji se uvjeti finaliziraju tijekom pregovora, a njegovo maksimalno dospijeće je 32 godine, uključujući grejs period do sedam godina.

Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog sporazuma o zajmu s osnovama za njegovo zaključivanje, sukladno Zakonu o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH.

JAČANJE REGIONALNE SURADNJE U ZAŠTITI OD KATASTROFA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Stalno mješovito povjerenstvo za provođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Slovenije i Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

U sastav Povjerenstva imenovano je osam članova, i to predstavnika državnih ministarstava sigurnosti i obrane, entitetskih uprava civilne zaštite te Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH. Za predsjedatelja Povjerenstva imenovan je Samir Agić, pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti.

Povjerenstvo će planirati i izvršavati zadatke predviđene bilateralnim sporazumima između Vijeća ministara BiH i vlada Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

O svom radu Povjerenstvo će jednom godišnje podnositi izvješće Vijeću ministara BiH.

REALIZIRANO 84 POSTO AKTIVNOSTI IZ AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE KOMUNICIRANJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine o realizaciji Akcijskog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Strategije komuniciranja institucija Bosne i Hercegovine o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva za 2023. godinu.

Realizirano je 58 od ukupno 69 aktivnosti (84 %) iz Akcijskog plana u šest oblasti: izdavaštvo, online komunikacija, istraživanje, natječaji i natjecanja, događaji i promotivni materijal, iznosi. Realizacija još dvije aktivnosti je u tijeku, dok devet aktivnosti nije realizirano.

U provedbi Akcijskog plana sudjelovalo je sedam institucija Vijeća ministara BiH.

UNAPRIJEĐENE PROCEDURE ZA NADZOR AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerama za nadzor afričke svinjske kuge.

Cilj je unaprijediti procedure i jasnije regulirati postupanje sa svinjama i svinjskim proizvodima u slučaju pojave afričke svinjske kuge u Bosni i Hercegovini.

Izmjenama i dopunama Pravilnika omogućava se nadležnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH da jasnije definiraju postupke u vezi s primjenom mjera u zaraženom području sukladno procijenjenom riziku.  Istodobno se stvara pravni temelj za produljenje propisanog 40-dnevnog roka za uvođenje svinja na farme, nakon postupka čišćenja dezinfekcije i dezinsekcije na farmama na kojima je potvrđena prisutnost afričke svinjske kuge, uz obvezu informiranja nadležnih tijela.

RUTNE NAKNADE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o utvrđivanju planskih iznosa prihoda po osnovi pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, u ukupnom iznosu 86.860.342 KM.

Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je namijenjeno 77.806.139 KM, uključujući i troškove Eurocontrola u iznosu 3.178.859 KM, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) 2.558.811 KM te pružatelju usluga izvan Bosne i Hercegovine – Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (CCL) 6.495.392 KM.

Sukladno propisima iz oblasti zajedničke politike naplate rutnih naknada utvrđeni planski iznosi baza troškova podliježu mehanizmu prilagodbe kako bi se osigurao konačni povrat samo stvarnih troškova usluga i ovisit će o opsegu ostvarenog prometa u zračnom prostoru BiH za 2024. godinu.

DONACIJA POLICIJSKE OPREME

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je  Odluku o prijenosu prava vlasništva nad osnovnim sredstvima, čime se omogućava Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine da donira određenu policijsku opremu Ministarstvu unutarnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Radi se o 90 komada visokih futrola za pištolj koje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH više ne koristi, a kako trenutno nabavlja futrole u kompletu s opasačem koje su manjih dimenzija, odobren je prijenos vlasništva bez naknade MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojem je potrebna ova policijska oprema.

ZAŠTITA IMOVINSKIH INTERESA BiH U SPORU S GAVI-jem

Na sjednici je usvojena Informacija o postupanju Pravobraniteljstva BiH u realizaciji Zaključka Vijeća ministara BiH s 30. sjednice, održane  27. 11. 2023. godine, radi zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine u pregovorima s predstavnicima GAVI-ja (GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINES AND IMUNISATION,

Prema Informaciji, GAVI je početkom 2024. godine Bosni i Hercegovini vratio 7.464.586 američkih dolara, dok je jednostrano zadržao 1.615.120 dolara, iako je tek djelomice izvršio svoje obveze iz ugovora zaključenog s Bosnom i Hercegovinom -Aranžman o obaveznoj kupovini cjepiva za COVID-19 od 18. 9.2020. godine.

GAVI je Bosni i Hercegovini isporučio samo 332.640 cjepiva od ukupno naručenih 1.232.000.

Vijeće ministara BiH je dalo odgovarajuća zaduženja Pravobraniteljstvu BiH u svrhu sačinjavanja prethodne procjene slučaja u vezi sa sporom Bosne i Hercegovine i GAVI-ja nastalim raskidom Ugovora o preuzimanju obveza – Aranžman o obaveznoj kupovini cjepiva za COVID-19 od 18. 9. 2020. godine.

Pravobraniteljstvo će nakon provedenih aktivnosti izvijestiti Vijeće ministara BiH i predložiti odgovarajuću odluku u vezi s ovim sporom.

ARBITRAŽNI POSTUPAK PRAMOD MITTAL I DRUGI PROTIV BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobraniteljstva BiH o međunarodnom investicijskom arbitražnom postupku u pravnoj stvari tužitelja Pramod Mittal, Angeeta Mittal, Vartika Mittal, Shristi Mittal i Divyesh Mittal protiv tužene Bosne i Hercegovine.

Pravobraniteljstvo BiH će pripremiti prijedlog odluke o načinu financiranja i iznosu financijskih sredstava za vođenje međunarodnog investicijskog arbitražnog postupka te će nakon okončanja postupka dostaviti detaljnu informaciju Vijeću ministara BiH.

U proteklom razdoblju poduzet je niz aktivnosti s ciljem što kvalitetnijeg zastupanja BiH, uključujući izbor arbitra uime BiH i odvjetničkog ureda, koji će zajedno s Pravobraniteljstvom BiH zastupati Bosnu i Hercegovinu u ovom arbitražnom postupku.

Arbitražni postupak tužitelja Pramod Mittal i drugi protiv Bosne i Hercegovine u vezi s ulaganjem u Global Ispat Koksnu Industriju (GIKIL) d.o.o. Lukavac pokrenut je sukladno arbitražnim pravilima Komisije UN-a za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL pravila).

Vijeće ministara BiH je ranije odobrilo 800.000 KM za vođenje ovog postupka, od čega je do sada utrošeno 465.000 KM.

MIJENJA SE RADNO VRIJEME U VIJEĆU MINISTARA BiH 

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donesena je Odluka o utvrđivanju radnog vremena u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministarstvima Bosne i Hercegovine i drugim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sukladno ranijem zaključku Vijeća ministara BiH o potrebi korekcije radnog vremena.

Odlukom se u Vijeće ministara BiH, ministarstvima BiH i tijelima Vijeća ministara BiH utvrđuje radno vrijeme u razdoblju od 8:00 do 16:00 sati.

Izuzetak su Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH i Uprava za neizravno oporezivanje BiH, koje će zbog specifičnosti posla radno vrijeme prilagoditi potrebama svojih institucija i korisnicima usluga na temelju internih propisa njihovih rukovoditelja.

Primjena ove odluke počinje od 1. 7. 2024. godine, kada prestaje važenje ranije odluke o radnom vremenu.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH imenovalo je Marka Kubatliju za vršitelja dužnosti direktora Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH (FIPA), do okončanja natječajne procedure, a najkasnije na tri mjeseca, počevši od 11. 3. 2024. godine.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o provedenom Javnom oglasu za izbor direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.

Na osnovi rang-liste najboljih kandidata za ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine imenovan je Nikola Čiča na mandatno razdoblje od četiri godine.

Vijeće ministara BiH poništilo je Rješenje o imenovanju dr. sci. Samira Sabljice za vršitelja dužnosti zamjenika koordinatora za reformu javne uprave, koji nije prihvatio imenovanje na ovu dužnost.

Za v. d. zamjenika koordinatora za reformu javne uprave imenovana je Amira Mašović do okončanja natječajne procedure, a najkasnije na razdoblje od tri mjeseca, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vezane vijesti

TUZLA