12.8 C
Tuzla
16.06.2024.

Vlada FBiH – Ukupan dug Federacije BiH na kraju 2020. iznosio 6,16 milijardi KM

Vlada Federacije BiH upoznala se danas na sjednici o konsolidiranom izvještaju o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za 2020. godinu, u kojoj su ukupni prihodi iznosili 6,289 milijardi KM, što je za 8,6 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6,0454 miljardi KM i veći su za 7,6 posto u odnosu na 2019. godinu. Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 2,9854 milijardi KM. U odnosu na konsolidirano razdoblje januar – decembar 2019. godine njihovo ostvarenje je veće za 339,6 miliona KM. Konsolidirani kapitalni transferi za dvanaest mjeseci 2020. godine iznose 83,9 miliona KM i veći su za 6,9 miliona KM u odnosu na 2019. godinu.

U razdoblju januar – decembar 2020. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 222,9 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine također ostvaren pozitivan finanaijski rezultat od 756,3 miliona KM.

INFORMACIJE O DUGU FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH danas se upoznala o informaciji o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2020. godine.

Ukupan dug u Federaciji BiH, koji obuhvata sve nivoe vlasti u FBiH i javna poduzeća, posljednjeg dana 2020. godine je iznosio 6,168 milijardi KM, od čega se 80,78 posto odnosi na vanjski i 19,22 posto na unutarnji dug.

Sudjelovanjem ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 27,93 posto Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera sudjelovanja duga u ostvarenom BDP-u.

Do 31.12.2020. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9,732 milijardi KM, od čega je angažirano 7,804 milijarde KM, dok je 1,928 milijardi KM na raspolaganju za angažman u skladu sa dinamikom realizacije odobrenih projekata.

Ukupan dug Vlade Federacije BiH je 31.12.2020. godine iznosio 3,182 milijarde KM (15,71 posto BDP), od čega se na vanjski odnosi 2,321 milijardu KM, a na unutarnji 860,51 miliona KM.

Vlada FBiH danas se upoznala i o izvještaju o dugu FBiH za prvi kvartal 2021. godine. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na kraju ovog kvartala iznosi 5.994.701.589 KM.

Obje danas prezentirane informacije bit će objavljene na web stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljene Parlamentu FBiH radi informiranja.

Vezane vijesti

TUZLA