Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o rudarstvu FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada Federacije BiH je u četvrtak na sjednici u Mostaru utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o rudarstvu FBiH.

Ovaj zakon uređuje pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uvjete njihovog upravljanja, zaštitu, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehničku dokumentaciju i projektiranje.

Također, uređuje rudarska mjerenja i planove, inspekcijski nadzor, zaštitu i uređenje prostora, kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama i izvođenje rudarskih radova na teritoriji FBiH.

Rudno bogatstvo je definirano kao dobro od općeg interesa i pod posebnom je zaštitom.

Ustavom FBiH utvrđena je zajednička nadležnost Federacije i županija za oblast korištenja prirodnih bogatstava i kako ova nadležnost može biti ostvarivana. Stoga je i prema ovom zakonu, upravljanje mineralnim sirovinama u podijeljenoj nadležnosti između FBiH i županija, te u okviru svojih nadležnosti planiraju i nadziru eksploataciju mineralnih sirovina uz osiguranje njihovog racionalnog iskorištenja u skladu s propisima o sigurnosti rudarskih objekata i zaposlenih i o zaštiti okoliša i prirodnih vrijednosti.

Rudarska djelatnost, u smislu ovog zakona, obuhvaća rudarske istražne radove, eksploataciju mineralnih sirovina, gradnju, montažu, demontažu, instaliranje i održavanje u rudarstvu, kao i izradu i reviziju tehničke dokumentacije za tu djelatnost, te sanaciju, tehničku i biološku rekultivaciju zemljišta oštećenog rudarskim radovima.

Pravo na eksploataciju mineralnih sirovina domaća ili strana pravna osoba stiče na osnovu dozvole za eksploataciju i na osnovu dozvola u skladu s ovim zakonom. To pravo može biti preneseno na drugu pravnu osobu uz suglasnost nadležnog organa i ugovor gospodarskih društava o prenosu.

Gospodarsko društvo mora osigurati izvođenje rudarskih radova u skladu s okolinskom dozvolom, vodnim aktima i urbanističkom suglasnošću tako da ti radovi ne prelaze dozvoljena oštećenja okolice. Za vrijeme rudarskih radova mora etapno, a najkasnije po njihovom završetku, izvršiti konačnu sanaciju zemljišta, tehničku i biološku  rekultivaciju degradiranih površina. Ako to ne uradi, gospodarsko društvo ne može dobiti odobrenje za eksploataciju na novom eksploatacijskom polju.

Vlada FBiH i županijske vlade će, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti strategiju upravljanja mineralnim sirovinama, svako iz svoje nadležnosti.

Kako je obrazloženo, važeći Zakon o rudarstvu Federacije BiH je u praktičnoj primjeni oko deset godina. Nakon njegovog donošenja, u FBiH su doneseni i izmijenjeni brojni zakoni u drugim oblastima, što zahtijeva međusobnu harmonizaciju.

Nakon provedenih konsultacija i mišljenja Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije, te cijeneći i prijedloge pojedinih županija, donesena je odluka da se umjesto izmjena i dopuna postojećeg, pristupi izradi novog teksta Zakona o rudarstvu FBiH.

U skladu s Pravilima i postupcima za  izradu zakona i drugih propisa FBiH, u postupku pripreme Prednacrta zakona, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provelo je široke konsultacije i Prednacrt dostavilo na adrese Elektroprivrede BiH, rudnika, rudarskih sindikata i stručnih institucija iz oblasti rudarstva, Gospodarske komore FBiH, te vladama svih deset županija u FBiH.

U vremenu određenom za konsultacije, Prednacrt zakona o rudarstvu FBiH bio je objavljen i na službenoj stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.