15 C
Tuzla
30.05.2024.

Za sigurne kuće u BiH osigurano 100 hiljada KM

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić potpisao je danas Ugovore o grant sredstvima sa predstavnicama osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće za smještaj žena žrtava nasilja u porodici. Ukupan iznos sredstava je 100.000 KM.

Novac su dobili “Fondacija lokalne demokratije” Sarajevo, “Medica” Zenica, “Udružene žene” Banja Luka, “Budućnost” Modriča, “Žene sa Une” Bihać, “Vive žene” Tuzla, “Lara” Bijeljina” i “Žena BiH” Mostar. Dodijeljena sredstva sigurne kuće će iskoristiti za operativne troškove tj. troškove hladnog pogona za period od šest mjeseci, do kraja februara 2024. godine.

Ovo je četvrti grant program koji je Ministarstvo dodijelilo sigurnim kućama kao važnom servisu za podršku ženama žrtvama nasilja u porodici. Značajna je to podrška jer trenutno finansiranje ne obuhvata sve usluge koje propisuje Istanbulska konvencija, što znači da nisu osigurana sredstva za operativne troškove.

Grant se dodjeljuje u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH koji obavezuje nadležne vlasti da poduzimaju odgovarajuće mjere radi eliminacije i sprečavanja nasilja po osnovu pola u javnoj i privatnoj sferi života, te osiguraju pružanje zaštite i pomoći žrtvama.

Pravni osnov za podršku sigurnim kućama je i Konvencija Vijeća Evrope za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2013. godine i koja propisuje obavezu države da osigura dovoljan broj i pristupačnost sigurnih kuća svim žrtvama rodno zasnovanog i porodičnog nasilja.

Između ostalog, predstavnice sigurnih kuća danas su se zahvalile ministru Hurtiću za njegov angažman u zaštiti žena od nasilja, jer je, kako su kazale, takvo njegovo djelovanje ohrabrilo žene da potraže zaštitu od nasilnika. Kao primjer navode da je u Zenici nedavno u samo dva dana u sigurnu kuću primljeno dvanaest žena. I izricanje zaštitnih mjera odvija se znatno brže, u roku od 24 sata.

Ministar Hurtić najavio je skoro održavanje sastanka u Gradačcu, na kojem će prisustvovati sve direktorice sigurnih kuća, kako bi se još jednom istaknula važna uloga koju cijelo društvo ima u prevenciji nasilja. Naglasio je neophodnost bolje koordinacije između centara za socijalni rad, ministarstava unutrašnjih poslova i tužilaštava, u rješavanju ovog problema.

Sigurne kuće imaju značajnu ulogu u pomoći i podršci žrtvama jer, osim smještaja i hrane, omogućavaju i psiho-socijalni oporavak, kao i podršku ženama koje su izašle iz sigurnih kuća i nastavile svoj život samostalno. Neophodno je omogućiti sigurnim kućama da ostanu dostupne svim ženama i djeci, žrtvama rodno zasnovanog i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu porast nasilja i femicida kojem svjedočimo u posljednje vrijeme.

“Ministarstvo će nastaviti sa radom na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama, kao i jačanju kapaciteta subjekata zaštite od nasilja. Naš cilj je osiguranje kontinuirane podrške i sistemskog rješenja za funkcionisanje sigurnih kuća. Čvrsto smo opredijeljeni za zajednički djelujemo u cilju okončanja nasilja nad ženama, jer sve žene imaju pravo na slobodan život bez nasilja”, kazao je ministar Hurtić.

Vezane vijesti

TUZLA