15 C
Tuzla
13.06.2024.

Za uspostavljanje rezervi naftnih derivata 10,5 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se odobrava prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu Budžeta Federacije BiH za 2024. godinu ovom ministarstvu.

Sredstva u iznosu od 10.500.000 KM planirana u Budžetu FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomskom kodu „Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakciji račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“, u okviru izvora namjenskih prihoda, utrošiti će se u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2023-2026. godina, a koja se odnose na 2024. godinu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata na namjenskom depozitnom računu Budžeta FBiH, te će imenovati Komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava. Ovo ministarstvo će davati naloge Federalnom ministarstvu finansija da sa posebnog namjenskog transakcijskog računa izvrši prenos raspoloživih sredstava na račun Operatora-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija i Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2024. godinu. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Vezane vijesti

TUZLA